ZŠ Krnov

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Sám nejsi nic, posádka je víc!!!

CIMG8258 Znáte starořeckou báji o Iásonovi, argonautech a zlatém rounu? Naši parlamenťáci už ji znají a co víc, sami si ji prožili. Ve čtvrtek 20. září je autobus dopravil do Loučky v Hostýnských vrších, kde začala jejich pouť do Rajnochovic, na Tesák, sv.Hostýn a Rusavy. Spolu s nimi putovali také parlamenťáci z partnerské školy pro sluchově postižené děti ve Valašském Meziříčí. 

Celý článek...
 

Slavnostní jmenování zástupců Žákovského parlamentu

DSC 0136  V pondělí proběhlo v tělocvičně školy slavnostní jmenování členů Žákovského parlamentu "Srdce školy". 24 zástupců v horní komoře (II. stupeň) a 24 zástupců v dolní komoře (1. stupeň) podepsalo s vedením školy smlouvy a převzalo jmenovací dekret s rukou ředitele a koordinátorů žákovských parlamentů.

Celý článek...
 

Volby do školské rady - informace pro zákonné zástupce

Školská rada při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17,

   okres Bruntál, příspěvková organizace

Volby do školské rady

Vážení rodiče,      

po třech letech končí funkční období historicky třetí Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, která byla zřízena na základě §167 zákona561/2004 Sb. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.                 

Volby se uskuteční ve čtvrtek 23.11. 2017 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží od třídního učitele hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně dvě jména z navržených kandidátů. Lístek ze zakroužkováním více než dvou jmen bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volebních uren, které budou umístěny v přízemí pavilónů A a pavilónů B.           

Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.          

Školská rada a volby se podle   § 167 řídí těmito pravidly:

 1. Při základních školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 7. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Školská rada  má podle § 168 tyto kompetence:

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
 3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů  poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.    

V období 2014-2017 pracovali ve školské radě:

 

za zákonné zástupce

za zřizovatele

za pedagogické pracovníky

Ing. Stanislava Halířová

Mgr. Pavel Moravec (předseda)

Mgr. Petra Havlíčková

Mgr. Veronika Matelová Nováková

Ing. Tomáš Hradil

Mgr. Jiří Šiffner

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.

V průběhu listopadu proběhnou doplňovací volby do školské rady také u zástupců pedagogických pracovníků. 

Nové složení školské rady bude zveřejněno na www.zsjnkrnov.cz     

Pokud máte zájem kandidovat, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji s vlastnoručním podpisem osobně, nebo prostřednictvím svého dítěte, řediteli školy nebo třídnímu učiteli nejpozději do pátku 10.11.2017.

Seznam všech navržených kandidátů bude vyvěšen ve středu 15.11. 2017 na vstupních dveřích školy a na www.zsjnkrnov.cz.

 


logoelkamala

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK


Aktuality

Literární oblázky

Ukažte svůj talent světu a pomozte nám vydat školní literární sborník! Více

 
Tvůj nápad na COOL školu

Máš nápad jak vylepšit svou třídu, chodbu, školu? Nosíš v hlavě nápad na bezva akci pro spolužáky? Více

 
Zájmové kroužky 2017/2018

Kroužky ŠD

Stolní tenis

Šachy - kroužek

Šachy nepovinný předmět

Minivolejbal

Volejbal - dívky, hoši

Volejbal - dívky

Atletika

Badminton

Sálová kopaná

Novinářský kroužek

Floorbal (ORCA)

Náboženství

Pěvecký sbor I. st.

SAH

ZUŠ s.r.o

Výtvarná dílna

Hravá angličtina

Break dance

Úpolové sporty

Janáčkova vlna

SVČ Méďa

SVČ Bruntál

Fotbal - Chomýž

Skautský oddíl

SŠK při SPgŠ Krnov

 
Akce pořádané ve sportovní hale

Připravovaný a aktualní seznam sportovních utkání a akcí pořádaných ve sportovní hale ZŠ Krnov, najdete v horním menu "Sportovní hala", složka "Přehled akcí". Seznam budeme pravidelně 1x týdně aktualizovat. Náhled

 
Projekty Mléko a Ovoce do škol

Žáci 1.-9. ročníků naší školy mohou letos v rámci projektu Mléko a ovoce do evropských škol získávat 1x za 14 dnů mléčný výrobek a ovoce zdarma.

Celý článek...