ZŠ Krnov

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Úvod Poradenství Výchovné poradenství Informace k příjímacímu řízení ve školním roce 2011 / 2012

Informace k příjímacímu řízení ve školním roce 2011 / 2012

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2011/2012
vycházejícím žákům a jejich rodičům

 

Přijímací řízení na střední školy se řídí těmito předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
 • zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 • vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Přihlášky ke studiu na středních školách:

 • budou žákům vytištěny ve škole. K tomu je nutné, aby žáci nejpozději do poloviny února oznámili výchovné poradkyni názvy středních škol a oborů, na které se hlásí.
 • V průběhu ledna dostanou žáci domů lístky s osobními údaji ze školní databáze, které jsou potřebné k vyplnění přihlášek. Prosím, aby rodiče zkontrolovali správnost údajů a potvrdili ji svým podpisem. V případě, že na lístku budou údaje nesprávné, výrazně je opravte.
 • Na vyplněnou přihlášku je nutné ještě dodat razítko lékaře (vyžaduje-li to střední škola) a u těch, kteří budou dělat přijímací zkoušku, doplnit její termín. Spolu s údaji o místě a datu vyplnění přihlášky ji s podpisem rodiče na ní uvedeného doručí na střední školy zákonný zástupce buď osobně (doporučuji nechat si vystavit potvrzení o převzetí přihlášky) nebo poštou (raději doporučeně) do 15. března 2012.
 • Do prvního kola přijímacího řízení mohou žáci podat maximálně dvě přihlášky.

Termíny přijímací zkoušky:

 • Termíny stanoví ředitel střední školy a zveřejní je na webu do 31. 1. 2012.
 • Přijímací zkoušky se budou konat v době od 22. 4. do 7. 5. 2012 a každá střední škola pro ně vypisuje dva termíny.
 • Při vyplňování termínu na přihlášku proto dejte pozor, aby se vám nestalo, že se přihlásíte na přijímací zkoušku na dvou středních školách v jeden den.
 • Střední škola vám 14 dnů před termínem pošle pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.

Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka:

 • Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po druhém termínu přijímací zkoušky a zveřejní jejich pořadí na webu školy (nejdříve 22. 4.).
 • Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet desetidenní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (viz níže).
 • Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek obdrží žáci na základní škole do 15. března 2012.
 • Musí být odevzdán na střední škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu střední školy.
 • Zápisový lístek není možno vzít zpět a odevzdat v jiné střední škole. Výjimku tvoří pouze případ, kdy byl žák přijat na střední školu na základě odvolání.
 • Pokud žák zápisový lístek na školu, která ho přijala,  nepošle v termínu, ztrácí nárok na přijetí.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé a další kola přijímacího řízení

 • Informace je možno zjistit na internetových stránkách jednotlivých středních škol.
 • Počet přihlášek pro další kola není omezen.

 

Přihláška ke studiu ke stažení

 

Mgr. Kamila Koukolová
výchovná poradkyně

Aktualizováno Pondělí, 23 Leden 2012 09:25  

skolalogo

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK