ZŠ Krnov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod Školská rada Jednací řád
Jednací řád


ŠKOLSKÁ RADA

STANOVY

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, zřízené dne 01. ledna 2006 na základě usnesení RM Krnova č. 1632/71 ze dne 29. listopadu 2005.

ČLÁNEK 1

Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a tímto jednacím řádem.

ČLÁNEK 2

Školská rada se schází ke svým jednání dvakrát ročně a to v měsíci květnu a říjnu a dále dle potřeby. Jednání svolává předseda formou pozvánky prostřednictvím elektronické pošty.

ČLÁNEK 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady a je uveden na pozvánce. Vychází přitom z povinnosti uložené školské radě zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele školy či zřizovatele školy.

ČLÁNEK 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Připomínkování předložených dokumentů probíhá tak, že každý člen je povinen se vyjádřit. Své stanovisko (připomínky k dokumentu nebo nemám připomínek) předá písemně nebo elektronickou poštou předsedovy školské rady.

ČLÁNEK 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy, úkoly a připomínky jednotlivých členů školské rady.

ČLÁNEK 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě předsedy a stanovení jednacího řádu, schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

ČLÁNEK 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně předseda. Usnesení podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

ČLÁNEK 8

Z každého jednání školské rady je pověřeným členem pořizován zápis. Tento je následně zpracován a distribuován elektronickou poštou. Dokumenty a zápisy jsou také uloženy u ředitele školy a jsou přístupny na vyžádání všem členům školské rady.

ČLÁNEK 9

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala se k ostatním bodům uvedeného paragrafu.

ČLÁNEK 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

ČLÁNEK 11

 Tento jednací řád byl schválen a nabývá účinnosti dne  14.5. 2015

V Krnově dne    14.5. 2015                                                                                       Mgr. Pavel Moravec                 
                                                                                                                                  předseda školské rady

 


logoelkamala

logoeduwebmala

etwinning

tlacitko modre

obedy

webarchiv

----------------------------------------

Kroužky

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

Doučovací kluby

petka    devitka

Projekty

SPD logo orezane kvalitni

matika

   baner1

Sponzoři

prowork new_logo_cz_CMYK